KAROL NITEK

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Kancelaria Komornicza nr X w Radomiu

KOMORNIK SĄDOWY

JEST FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM

luris executio non habet iniurium
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem

JESTEŚ DŁUŻNIKIEM? CHCESZ SPŁACIĆ ZADŁUŻENIE?

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Nakazy prawa są te: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu to, co mu się należy.

JESTEŚ WIERZYCIELEM?
CHCESZ EGZEKWOWAĆ SWOJE WIERZYTELNOŚCI?

Komornik wykonuje wyroki Sądu.
Nie orzeka, nie ocenia, nie bada.
Działa na wniosek i na rzecz wierzyciela.

KAROL NITEK

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Kancelaria Komornicza nr X w Radomiu

KOMORNIK SĄDOWY
JEST FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM

luris executio non habet iniurium
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem

JESTEŚ DŁUŻNIKIEM? CHCESZ SPŁACIĆ ZADŁUŻENIE?

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Nakazy prawa są te: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu to, co mu się należy.

JESTEŚ WIERZYCIELEM,
CHCESZ EGZEKWOWAĆ SWOJE WIERZYTELNOŚCI?

Komornik wykonuje wyroki Sądu.
Nie orzeka, nie ocenia, nie bada.
Działą na wniosek i na rzecz wierzyciela.

Komornik Sądowy Karol Nitek jest uprawniony do prowadzenia postępowań z całej

Apelacji Lubelskiej (art. 10 uoks)

KANCELARIA KOMORNICZA

Priorytetem kancelarii komorniczej jest przeprowadzenie sprawnego i skutecznego postępowania egzekucyjnego działając na podstawie wyroku Sądu, zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o wnioski wierzyciela i posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie.

Do każdej powierzonej sprawy należy podejść indywidualnie, kierując się nieszablonowym podejściem w zakresie poszukiwania majątku dłużnika oraz ścisłą współpracą z wierzycielem, celem jak najpełniejszego zaspokojeniem dochodzonych w postepowaniu należności.

Kancelaria posiada dostęp do wielu systemów teleinformatycznych i baz danych usprawniających proces egzekucji sądowej

 

– KOMORNIK SĄDOWY –

§ Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu.

§ Celem postępowania egzekucyjnego nie jest ponowne merytoryczne rozstrzygnięcie sporu, lecz jedynie wykonanie tytułu wykonawczego. Komornik nie ma zatem wpływu na treść wyroku, ale to od komornika zależy szybkość i jakość jego realizacji.

§ jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

§ dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela, a w postępowaniu egzekucyjnym kieruje się zasadami sprawności i skuteczności.

§ działa na wniosek i rzecz wierzyciela,

§ nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

– WŁAŚCIWOŚĆ / REWIR –

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Karol Nitek może aktualnie przyjmować sprawy z całego obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Rewirem Kancelarii Komornika Sądowego Karola Nitka, jest obszar właściwości

Sądu Rejonowego w Radomiu.

W obrębie wskazanych poniżej miast i gmin Komornik Sądowy Karol Nitek jest komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji ze wszystkich możliwych sposobów, w tym z nieruchomości. Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Radomiu obejmuje n/w gminy (kody pocztowe 26-6xx) wraz z miejscowościami:

Komornik Sądowy Karol Nitek stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późn.zm.) uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, oraz spraw w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

– NARZĘDZIA I BAZY KANCELARII –

Celem usprawnienia i zwiększenia skuteczności postępowań kancelaria korzysta z wielu systemów teleinformatycznych i dostępu do baz danych.

Kancelaria komornika sądowego dąży do optymalizacji podejmowanych działań i skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych. Korzystamy z systemów informatycznych wspomagających czynności komornika sądowego, wśród których są m.in.:

CEPiK 2.0

KIR. Ognivo

EKW

CEIDG

Geoportal Powiatu Radomskiego

GEO.Radom

Komornik online

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

ZUS PUE

Główny Urząd Statystyczny

Ministerstwo Finansów

LEX Informator Prawno-Gospodarczy

Podatki.gov

E-KRS

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UFG

– SIEDZIBA KANCELARII –