- WNIOSKI -

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Karol Nitek informuje, iż w celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny (przykładowe wnioski poniżej) wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego.

Wniosek należy wysłać listem poleconym na adres kancelarii, bądź złożyć osobiście w kancelarii komornika.

W celu przyśpieszenia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien wskazać jak najwięcej identyfikatorów (numer pesel, nip, regon) dłużnika oraz informacji mogących przyczynić się do skutecznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego z podaniem aktualnego adresu zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, czy siedziby dłużnika. Jeśli wniosek składa osoba reprezentująca wierzyciela (pełnomocnik), do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje wiedzą o majątku dłużnika, może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku.

Wnioski do pobrania

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych |PDF| |DOC|
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych |PDF| |DOC|
Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego |PDF| |DOC|
Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego |PDF| |DOC|
Wniosek o wydanie zaświadczenia – alimenty |PDF| |DOC|
Urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji |PDF|
Urzędowy formularz skargi na czynności komornika |PDF|
Wykaz majątku (art. 801 k.p.c w zw. z art. 801(1) k.p.c.) |PDF|
Wniosek o umożliwienie spłaty w ratach miesięcznych |PDF|
Oświadczenie pracownika w trybie art. 760 kpc o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę |PDF|
Dyspozycja dłużnika do Banku celem realizacji zajęcia z rachunku bankowego |PDF|

Samorząd Izby Komorniczej w Lublinie z ogromnym smutkiem
i żalem informuje o tragicznej śmierci Naszej Koleżanki.

Ewa Kochańska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

W czasie pełnienia obowiązków służbowych, wykonując czynności
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 listopada 2022 roku,
stała się ofiarą niewytłumaczalnej i niewybaczalnej napaści
ze strony jednego z dłużników, który wtargnął z nożem do kancelarii komorniczej,
atakując Ją i jednego z pracowników kancelarii.

Tak trudno żegnać na zawsze Kogoś, kto jeszcze powinien być z nami…
Nie sposób pogodzić się z tak niepowetowaną stratą.

Łączymy się w bólu i żałobie z Rodziną Ewy,
Jej Przyjaciółmi i Współpracownikami.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…
(ks. Jan Twardowski)

Zamknij informacje