- INFORMACJE DLA WIERZYCIELA RADOM -

Komornik Sądowy Karol Nitek prowadzi egzekucję na terenie właściwości całej Apelacji Lubelskiej.

Szczegółowa mapa miejscowości znajduje się w zakładce „WŁAŚCIWOŚĆ”.

Aby złożyć sprawę u komornika z Radomia, należy wypełnić wniosek egzekucyjny i przesłać wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (wyrok, nakaz zapłaty opatrzony w klauzulę wykonalności) listem poleconym na adres kancelarii, bądź złożyć ww. dokumenty osobiście w kancelarii komornika.
Wzory gotowych wniosków do wypełnienia znajdziesz w zakładce “WNIOSKI”.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy wierzycieli do kontaktu mailowego lub telefonicznego pod dodatkowym numerem:

600-145-175

– NARZĘDZIA I BAZY KANCELARII –

Celem usprawnienia i zwiększenia skuteczności postępowań kancelaria korzysta z wielu systemów teleinformatycznych i dostępu do baz danych.

Kancelaria komornika sądowego dąży do optymalizacji podejmowanych działań i skrócenia czasu podejmowanych czynności. Dokłada wszelkich starań, aby egzekucje komornicze przebiegały szybko i bez zbędnych zakłóceń.

Pracownicy kancelarii z Radomia korzystają z systemów informatycznych wspomagających czynności komornika sądowego.

Logo CEPiK 2.0

CEPiK 2.0

Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, obejmuje główną bazę danych, która zawiera informacje o wszystkich pojazdach, ich posiadaczach oraz właścicielach.

Logo KIR. Ognivo

KIR. Ognivo

Szybka komunikacja online pomiędzy komornikiem, a bankami. Celem m.in. ustalenia rachunków bankowych dłużników i ich zajęcia.

Logo EKW

EKW

Jest to dostęp elektroniczny do Ksiąg Wieczystych, który pozwala ustalać nieruchomości dłużników.

Logo CEIDG

CEIDG

Rozszerzony dostęp do elektronicznego rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Logo Geoportal Powiatu Radomskiego

Geoportal Powiatu Radomskiego

Elektroniczny dostęp do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej. Umożliwia bez opłaty uzyskanie Informacji czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości znajdujących się w obszarze właściwości miejscowej komornika

Herb Radomia

GEO.Radom

Elektroniczny dostęp umożliwia uzyskanie Informacji czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości znajdujących się w obszarze właściwości miejscowej komornika

Logo Komornik Online

Komornik online

Serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego.

Logo ePUAP 2

ePUAP 2

Ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji z jednostkami administracji publicznej.

Logo EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Kancelaria obsługuje elektroniczne postępowania upominawcze.

Logo ZUS PUE

ZUS PUE

ZUS-PUE szybko udostępnia dane zapisane na kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Logo GUS

Główny Urząd Statystyczny

Logo LEX

LEX Informator Prawno-Gospodarczy

Logo Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów

Logo Podatki.gov

Podatki.gov

Logo e-KRS

E-KRS

Logo MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Logo UFG

UFG

Wyżej wskazane systemy informatyczne znacznie przyspieszają proces ustalania majątku dłużnika zwiększając sprawność i efektywność egzekucji komorniczej, jak również przyczyniają się do obniżenia jej kosztów.

Poza ww. systemami i bazami danych stanowiącymi wsparcie komornika w codziennej pracy, po zaistnieniu określonych przesłanek dokonywane są również czynności terenowe, celem powzięcia pełnej wiedzy o stanie majątkowym dłużnika. Dzięki temu egzekucja komornicza zostanie przeprowadzona w najszybszym z możliwych terminie.

W ramach standardowego zapytania do systemu OGNIVO, celem ustalenia rachunku bankowego dłużnika, pracownicy kancelarii z Radomia dokonują bezpłatnych zapytań do ok. 151 banków w tym SKOK-ów.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu.

Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela, a przy przeprowadzaniu egzekucji komorniczych kieruje się zasadami sprawności i skuteczności.

Ważnym elementem każdego postępowania egzekucyjnego jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem, dlatego też dużą wagę należy przykładać do prowadzenia czynności egzekucyjnych bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika.

Istotną kwestią w prowadzeniu każdej sprawy jest współpraca z wierzycielem oraz udzielanie bieżących informacji o stanie postępowania. Dzięki temu wierzyciel zyskuje możliwość składania stosownych wniosków w toku postępowania.

– INSTRUMENTY PRAWNE WIERZYCIELA –

Komornik w przypadku stwierdzenia bezskuteczności prowadzonej egzekucji komorniczej z uwagi na aktualny brak majątku dłużnika, winien ustalić okoliczności mające wpływ na jego niewypłacalność. Powyższe w postępowaniu dokonywane jest głównie poprzez analizę:

 • zapytania do bazy Ksiąg Wieczystych również po danych wykreślonych, obejmujących dane dotyczące uprzedniej darowizny lub sprzedaży,
 • zapytania CEPIK w zakresie ew. sprzedaży lub darowizn pojazdów,
 • zapytania do Urzędu Skarbowego w zakresie czynności majątkowych dłużnika dokonanych przed wszczęciem lub w trakcie toczącego się postępowania, w szczególności wszelkich darowizn, z których można byłoby przeprowadzić egzekucje komornicze.

Do istotnych instrumentów prawnych umożliwiających wierzycielom kwestionowanie skuteczności czynności dokonanych przez dłużników na szkodę wierzycieli, w razie ich niewypłacalności, należą:

1. prawo do rzeczy (łac. ius ad reminstytucja z art. 59 k.c. zapewniająca wierzycielowi realne wykonanie zobowiązania,

W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia.

2. instrumenty z art. 916 k.c. dotyczący umowy dożywocia oraz art.1024 k.c. dotyczący odrzucenia spadku,

3. regulacje przewidziane przepisami prawa karnego, a mianowicie przestępstwa wskazane w art. 300 k.k. i art. 302 k.k.

4. Skarga pauliańska (unormowana w o art. 527-534 Kodeksu cywilnego) – czyli najczęstszy z instrumentów.

Ma ona posłużyć wierzycielom, którzy nie mają możliwości przeprowadzenia skutecznych egzekucji komorniczych, wskutek dokonania przez dłużnika czynności prawnej z osobą trzecią, w wyniku której uzyskuje ona korzyść majątkową. Czynności tej ma towarzyszyć świadomość pokrzywdzenia wierzycieli.

Przedmiotem skargi pauliańskiej może być praktycznie każda, ważna czynność prawna dłużnika rozporządzająca lub zobowiązująco-rozporządzająca.

Orzeczenie uwzględniające skargę pauliańską otwiera wierzycielowi możliwość zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły, z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej.

Wierzyciel uzyskuje możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej ze składnika majątku, który ubył z majątku dłużnika wskutek zaskarżonej skargą pauliańską czynności. Składnik ten nie powraca jednak do majątku dłużnika, jednakże osoba trzecia zmuszona jest natomiast do znoszenia egzekucji prowadzonej w stosunku do tego składnika majątkowego.

Wystąpienie na drogę postępowania sądowego z powództwem ze skargi pauliańskiej możliwe jest w terminie do 5 lat od daty dokonania przez dłużnika czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli.

W jakich sytuacjach można poszukiwać ochrony w drodze skargi pauliańskiej?

Przedmiotem skargi pauliańskiej może być praktycznie każda, ważna czynność prawna dłużnika rozporządzająca lub zobowiązująco-rozporządzająca. Poniżej kilka przykładów z orzecznictwa, które zostały uznane za podlegające ochronie w ramach wskazanego narzędzia prawnego:

 • dokonanie przez obojga małżonków darowizny nieruchomości wchodzącej w skład ich majątku wspólnego, także w przypadku, gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2003 r., III CZP 72/03;
 • zawarcie umowy o podział majątku wspólnego małżonków. W szczególności dokonanie podziału majątku małżonków, w ramach którego dłużnik przekazał małżonkowi przedstawiające wartościowe i łatwe do zbycia składniki majątku wspólnego, pozostawiając sobie mienie faktycznie niezbywalne, z którego do zakończenia procesu wierzyciel nie zdołał uzyskać żadnego zaspokojenia – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2017 r., II CSK 567/16;
 • zawarcie umowy najmu powodującej utrudnienie spieniężenia przedmiotu najmu – wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 czerwca 2005 r., IV CK 806/04;
 • zgodny wniosek dłużnika i pozostałych uczestników postępowania o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności, jeżeli w wyniku uwzględnienia tego wniosku przedmioty majątkowe objęte podziałem zostały nabyte przez uczestników postępowania niebędących dłużnikami – uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 czerwca 2010 r., III CZP 41/10;

Ewentualny wybór właściwego instrumentu prawnego do skutecznego przeprowadzenia egzekucji komorniczych wymaga oceny konkretnych okoliczności faktycznych.

– GRZYWNA –

Grzywna komornicza stosowana jest jako środek przymusu w postępowaniu egzekucyjnym. Co istotne, może być ona wymierzona nie tylko dłużnikowi, lecz i osobie trzeciej / uczestnikowi.

Komornik może ukarać np. za:

 • nieuzasadnioną odmowę udzielenia wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji komorniczej, do których Komornik zobowiązał dłużnika
 • udzielenie wyjaśnień i informacji Komornikowi świadomie fałszywych
 • zaniedbanie obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca pobytu
 • brak zawiadomienia Komornika o zmianie pracodawcy
 • niewłaściwe zachowanie, przeszkadzanie w wykonywaniu czynności Komornika w zakresie przeprowadzania egzekucji.

Kancelaria komornika sądowego z Radomia oferuje szeroko zakrojoną pomoc wierzycielom w odzyskaniu długu.

1. Odmowa udzielenia informacji lub podanie informacji fałszywej

Jeśli prawnie zobligowane do udzielania informacji komornikowi osoby odmówią składania wyjaśnień lub udzielą fałszywych odpowiedzi, mogą one zostać ukarane przez komornika karą pieniężną o wysokości do 2 000 zł.
[Podstawa prawna] Zgodnie z Art. 762 Kodeksu postępowania cywilnego:

“§  1. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.”

2. Zaniedbanie powinności informowania komornika o zmianie miejsca pobytu i o zmianie pracodawcy Dłużnika.

Brak dostępu do tak istotnych informacji na temat Dłużnika, jak jego obecne miejsce zamieszkania czy też miejsce pracy, może znacząco wpłynąć na sprawność funkcjonowania postępowania egzekucyjnego.

Z tego względu komornik ma prawo do ukarania Dłużnika, który zaniedba obowiązek informowania go o takowych zmianach, karą o wysokości aż 2 000 zł.

[Podstawa prawna] Zgodnie z Art. 762 Kodeksu postępowania cywilnego

3. Przeszkadzanie w pracy komornika

Jeżeli osoba zacznie zachowywać się niewłaściwie, czym utrudni pracę komornika sądowego, może zostać wydalona z miejsca przeprowadzania czynności.

Komornik może upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wydalić osobę, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czynnościom. W przypadku niezastosowania się do wezwania do wydalenia z miejsca czynności komornik może ukarać taką osobę grzywną w wysokości do tysiąca złotych.

Prawo ukarania grzywny przysługuje komornikowi także wobec każdej osoby, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czynnościom (art. 764 KPC).

W toku wykonywanych obowiązków komornik najczęściej spotyka się z oporem i utrudnianiem czynności przez samych dłużników. Jeśli osoba przeszkadza w czynnościach, uniemożliwia je (np. nie chce wpuścić komornika do domu), nie chce udzielać informacji lub podaje informacje niezgodne z prawdą (np. o tym, że po wykonaniu egzekucji komorniczej na nieruchomości nie będzie miała gdzie zamieszkać) może zostać ukarana grzywną. Maksymalna wysokość grzywny wynosi w tym przypadku 1 000 zł.

[Podstawa prawna] Zgodnie z Art. 764 Kodeksu Postępowania Cywilnego:

“Komornik może upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wydalić osobę, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czynnościom. W przypadku niezastosowania się do wezwania do wydalenia z miejsca czynności komornik może ukarać taką osobę grzywną w wysokości do tysiąca złotych.”

4. Niezłożenie wykazu majątku

Czwarta możliwość została wprowadzona nowelizacją art. Art. 8011 KPC z 2018 roku i obowiązuje od 01.01.2019r.. Jeśli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu swojego majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności albo nie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie komornik może ukarać go grzywną do 5 000zł. Jeśli mimo tego, dłużnik nadal nie dopełni swojego obowiązku, może zostać do tego przymuszony przez sąd.

5. Naruszenie obowiązków przez pracodawcę, lub dłużnika zajętej wierzytelności

Na pracodawcę dłużnika, oraz dłużnika zajętej wierzytelności kpc nakłada szereg obowiązków związanych z wypłatą wynagrodzenia dłużnikowi. Wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał dłużnikowi wypłaty wyższej niż wolnej od zajęcia a pozostałą zajętą kwotę przekazywał bezpośrednio wierzycielowi lub komornikowi. Co więcej, dokonując zajęcia wynagrodzenia komornik nakłada na pracodawcę obowiązek przedstawienia w ciągu tygodnia zestawienia wynagrodzenia dłużnika z ostatnich trzech miesięcy, podania w jakiej kwocie i terminach będzie przekazywał zajęte wynagrodzenie wierzycielowi a w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia – o rodzaju tych przeszkód (np. Czy inne osoby roszczą sobie prawa do wynagrodzenia, czy toczy się już inna egzekucja). W razie niezastosowania komornik może nałożyć grzywnę w wysokości do 5 000 zł.

Jeśli nie dopełni swoich obowiązków w ciągu 7 dni, może zostać ukarany grzywną. Jeśli mimo grzywny pracodawca wciąż będzie wstrzymywał się z dokonaniem niezbędnych czynności, grzywna może być nałożona jeszcze raz.

Warto dodać tutaj, że w przypadku podania błędnych informacje, braku reakcji na wezwanie lub wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia, oprócz kary grzywny, pracodawca jest także narażony na odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną wierzycielowi.

Grzywna dla pracodawcy może więc wynosić nawet 5000 zł.

[Podstawa prawna] Zgodnie z Art. 886 Kodeksu Postępowania Cywilnego:

“§ 1. Pracodawcy, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę § 3 i 4, nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia za pracę pracownika albo zaniedbał przesłania dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, stosownie do art. 884 zajęcie wynagrodzenia za pracę w razie zmiany pracodawcy § 2 i 3, komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Grzywna jest powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.”

6. Dokonanie niezgodnie z prawem wypłaty z zajętego rachunku bankowego

Jeśli, pomimo zajęcia, bank dokona wypłaty z rachunku bankowego dłużnika zajętej kwoty, pracownicy banku winni tej sytuacji mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 5 000zł. (Art.  892. §  2 k.p.c.).

7. Niezastosowanie się do wezwań komornika i obowiązków wynikających z zajęcia

W takiej sytuacji komornik może nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł lub do 5000 zł. Część tych obowiązków zostało wymienionych w poprzednich punktach.

Samorząd Izby Komorniczej w Lublinie z ogromnym smutkiem
i żalem informuje o tragicznej śmierci Naszej Koleżanki.

Ewa Kochańska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

W czasie pełnienia obowiązków służbowych, wykonując czynności
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 listopada 2022 roku,
stała się ofiarą niewytłumaczalnej i niewybaczalnej napaści
ze strony jednego z dłużników, który wtargnął z nożem do kancelarii komorniczej,
atakując Ją i jednego z pracowników kancelarii.

Tak trudno żegnać na zawsze Kogoś, kto jeszcze powinien być z nami…
Nie sposób pogodzić się z tak niepowetowaną stratą.

Łączymy się w bólu i żałobie z Rodziną Ewy,
Jej Przyjaciółmi i Współpracownikami.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…
(ks. Jan Twardowski)

Zamknij informacje