- SPŁAĆ ZADŁUŻENIE -

– SPŁAĆ ZADŁUŻENIE –

Jeśli masz dług pamiętaj, że po wszczęciu egzekucji komorniczej masz obowiązek spełnić świadczenie.

Najszybszą drogą do pozbycia się długu jest jego zapłata.
Jeżeli nie znasz wysokości swojego zadłużenia – zadzwoń: 600 961 313
lub napisz wiadomość: radom@komornik.pl

Wpłat komornikowi należy dokonywać:

1. przelewem na rachunek bankowy komornika, wpisując poniższe dane:

 Odbiorca przelewu:

Komornik Sądowy Karol Nitek

ul. Żeromskiego 93, 26-600 Radom

Bank P K O BP S.A.
Numer konta:
51 1020 4317 0000 5402 0328 0674

Przelew z zagranicy: Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

w tytule należy podać imię i nazwisko / nazwę dłużnika lub wierzyciela oraz sygnaturę sprawy (KM, KMS, KMP, KMN, GKM).

2. gotówką osobiście w kancelarii w godzinach pracy, lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem,

3. lub gotówką komornikowi podczas czynności terenowych.

W przypadku braku możliwości jednorazowej spłaty – skontaktuj się z komornikiem w celu ustalenia możliwości spłaty należności w ratach.
W załączeniu również stosowny wzór wniosku.

– INFORMACJE DLA DŁUŻNIKA –

Nie unikaj komornika! Uciekanie od problemu nie rozwiąże go.

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, dłużnik powinien uważnie zapoznać się z treścią pisma.

Nieodbieranie korespondencji i brak kontaktu z komornikiem nie jest żadnym rozwiązaniem. Komornik sądowy o dokonaniu kolejnych czynności egzekucyjnych zawiadamia dłużnika pismami wysyłanymi listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku nieodbierania dalszej korespondencji, dłużnik sam pozbawia się dostępu do informacji co dzieje się w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto, w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji zawarte są istotne informacje dotyczące tego na czyj wniosek wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne czy też na podstawie jakiego dokumentu jest prowadzona egzekucja.

Warto rozmawiać z komornikiem, nie należy go unikać, chować się przed nim. Należy skupić się nad rozwiązaniem problemu ciążącego długu, zaproponować sposób i terminy spłaty, wskazać majątek, bo za jego poszukiwanie dłużnik zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, a komornik może wymierzyć grzywnę z art. 801 kpc, zastosować inne sankcje.

Warto pamiętać, że tytuł wykonawczy przedawnia się z upływem lat 6, a każde skierowanie sprawy do komornika przerywa bieg przedawnienia.

Celem postępowania egzekucyjnego nie jest ponowne merytoryczne rozstrzygnięcie sporu, lecz jedynie wykonanie tytułu wykonawczego. W związku z tym komornik działający jako organ egzekucyjny nie może badać zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Zgodnie z art. 776 k.p.c. podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy.

Natomiast art. 804 k.p.c. stanowi, że organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Na podstawie art. 760 kpc wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustnie do protokołu

JAKIE OBOWIĄZKI MA DŁUŻNIK?

  • Głównym obowiązkiem dłużnika jest spłata zadłużenia, udzielanie komornikowi wyjaśnień oraz stawianie się na jego wezwanie.
  • Zgodnie z treścią art. 801 (1) § 1 kpc dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
  • Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

GRZYWNA

Komornik jest uprawniony do udzielenia grzywny dłużnikowi w wysokości do 5000 zł (art. 801¹ § 2 w zw. z art. 917 oraz 163 § 1 i art. 13 § 2). Zarówno, gdy ten:

  1. bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności,
  2. gdy nie udzieli odpowiedzi na zadane mu pytanie. Gdyż samo złożenie wykazu majątku – w wypadku odmowy udzielenia komornikowi dalszych wyjaśnień (odpowiedzi na pytania) – nie chroni dłużnika przed grzywną,
  3. oraz za złożenie niekompletnego wykazu majątku (art. 801¹ § 2).

Sankcja w postaci grzywny jest wymierzana nie tylko wtedy, gdy dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie złoży wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności, ale również wtedy, gdy nie udzieli odpowiedzi na zadane mu pytanie, co jednoznacznie wskazuje, że komornik nie musi uznać za wystarczające tego, co dłużnik chce mu przekazać (ustnie albo pisemnie), ale ma prawo wymagać odpowiedzi tak konkretnych i szerokich, jak uzna to za stosowne.

W wezwaniu do złożenia wykazu majątku poucza się dłużnika, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 801¹ § 1, co powoduje dla dłużnika negatywne konsekwencje w postaci wzrostu kosztów postępowania egzekucyjnego, które będą musiały znaleźć pokrycie w jego majątku.

Decyzję co do zastosowania tej sankcji grzywny względem dłużnika komornik podejmuje według uznania, uwzględniając wszystkie okoliczności toczącego się postępowania egzekucyjnego i prowadzonej egzekucji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Odpowiedzialnością karną zagrożone jest (zgodnie art 300-302 kodeksu karnego):

a)    usuwanie składników mienia spod egzekucji

b)   ukrywanie składników mienia przed egzekucją

c) zbywanie składników mienia zajętych albo zagrożonych zajęciem

d) zniszczenie rzeczy do której kierowana jest egzekucja

Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 233 § 1 kodeksu karnego).

Podaje do wiadomości treść ww. przepisów:

Art.  300.  [Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela]

§  1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art.  301.  [Pokrzywdzenie wierzyciela]

§ 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności.

§ 3. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.  302.  [Zaspokojenie wybranych wierzycieli. Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym]

§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia upadłości,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym w § 2 postępowaniem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo takiej korzyści żąda.

1. Czy komornik może wejść nas posesję lub do domu pod nieobecność właściciela?

Tak, komornik ma prawo wejść na posesję lub do domu właściciela pod jego nieobecność.
Zgodnie z przepisem art. 814 kpc, jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządza otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszukuje jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce uczestniczyć w czynnościach lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce ukryć przed egzekucją przedmioty, które ma przy sobie.
Komornik może skorzystać z pomocy dodatkowych osób, np. ślusarza w celu otwarcia pomieszczeń dłużnika.

2. Jak wygląda postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego?

Egzekucja to przymus. Jest wszczynana w momencie, gdy po wcześniejszym przeprowadzeniu sprawy przez sąd i wydaniu tzw. tytułu wykonawczego, w którym zawarte jest nakazanie dłużnikowi określonego zachowania się ( np. spłaty zasądzonej kwoty pieniężnej ) w stosunku do wierzyciela , dłużnik w dalszym ciągu nie wykonuje obowiązku, nie spłaca długu. Komornik w toku postępowania egzekucyjnego stosuje środki przymusu, w celu doprowadzenia do wykonania obowiązku. Są to środki określone w przepisach prawa a polegają na przymusowym zajęciu składników majątku. Przy egzekucji świadczeń pieniężnych w stosunku do dłużnika może być prowadzona egzekucja z
z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalno-rentowych z ruchomości z rachunków bankowych, z innych wierzytelności, z innych praw majątkowych, jak np. akcji, udziałów, z nieruchomości, przez zarząd przymusowy, przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. 

3. Czego dłużnik nie może robić przy komorniku, przed jego wizytą?

Katalog zachowań dłużnika pozostaje katalogiem otwartym, wśród zachowań dłużnika, które rodzą negatywne konsekwencje należałoby wymienić w szczególności te, które w swej istocie zostałyby poczytane jako utrudnianie czynności egzekucyjnych komornika poprzez niewłaściwe zachowanie, przeszkadzanie czy też udaremnianie czynności komornika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dyspozycji komornika sądowego znajdują się środki dyscyplinujące niewłaściwie zachowującego się dłużnika takie jak; upomnienie, wydalenie osoby, która zachowuje się niewłaściwe aż na grzywnie skończywszy.

4. Czy chowanie, ukrywanie majątku przed komornikiem coś da?

Opisany w pytaniu sposób postępowania, jest jednym z najgorszych, jakie może zastosować dłużnik w obliczu toczącego się postępowania egzekucyjnego. Zamiast zachowania polegającego na usuwaniu, ukrywaniu, zbywaniu, darowaniu innej osobie albo też niszczeniu składników majątku, które stanowi przestępstwo zgodnie z art. 300 par. 2 k.k. dłużnik powinien wykazać chęć współpracy z komornikiem.

5. W jakie dni i w jakich godzinach może dokonywać czynności? Czy może to być noc albo święto?

Komornik może dokonywać czynności w dni robocze i soboty od 7 do 21. W porze nocnej i w dni świąteczne, w niedziele za zezwoleniem Prezesa Sądu Rejonowego.

6. Co oznacza zarządzenie przez komornika otwarcia mieszkania?

Zgodnie z art. 814 kpc komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki jeżeli cel egzekucji tego wymaga. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie. Czynności przeszukania komornik dokonuje w asyście policji.
Asysta Policji. Art. 765 § 1. W razie oporu komornik może wezwać pomocy organów Policji. Jeżeli opór stawia osoba wojskowa, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

Samorząd Izby Komorniczej w Lublinie z ogromnym smutkiem
i żalem informuje o tragicznej śmierci Naszej Koleżanki.

Ewa Kochańska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

W czasie pełnienia obowiązków służbowych, wykonując czynności
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 listopada 2022 roku,
stała się ofiarą niewytłumaczalnej i niewybaczalnej napaści
ze strony jednego z dłużników, który wtargnął z nożem do kancelarii komorniczej,
atakując Ją i jednego z pracowników kancelarii.

Tak trudno żegnać na zawsze Kogoś, kto jeszcze powinien być z nami…
Nie sposób pogodzić się z tak niepowetowaną stratą.

Łączymy się w bólu i żałobie z Rodziną Ewy,
Jej Przyjaciółmi i Współpracownikami.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…
(ks. Jan Twardowski)

Zamknij informacje